• Home ›
  • MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 28/06/2022
أفراد 3,245 3,247 15,504,261 15,496,715 222 222 1,026,218 1,024,968 12 12 66,197 66,197 3,479 3,481 16,596,676 16,587,880
  -2 7,546 1,250 -2 8,796
شركات 23 23 28,916,432 28,916,432 10 10 8,540,726 8,549,522 3 3 9,652 9,652 36 36 37,466,810 37,475,606
  -8,796 -8,796
صناديق 6 6 31,832 31,832 0 0 0 0 1 1 10 10 7 7 31,842 31,842
مؤسسات 1 1 446,658 446,658 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 446,658 446,658
المجموع 3,275 3,277 44,899,183 44,891,637 232 232 9,566,944 9,574,490 16 16 75,859 75,859 3,523 3,525 54,541,986 54,541,986
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved