• Home ›
  • MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022 27/11/2022 24/11/2022
أفراد 3,188 3,189 15,703,258 15,707,076 220 220 1,006,341 1,006,341 14 14 66,113 66,113 3,422 3,423 16,775,712 16,779,530
  -1 -3,818 -1 -3,818
شركات 23 23 28,747,096 28,743,278 10 10 8,531,026 8,531,026 3 3 9,652 9,652 36 36 37,287,774 37,283,956
  3,818 3,818
صناديق 6 6 31,832 31,832 0 0 0 0 1 1 10 10 7 7 31,842 31,842
مؤسسات 1 1 446,658 446,658 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 446,658 446,658
المجموع 3,218 3,219 44,928,844 44,928,844 230 230 9,537,367 9,537,367 18 18 75,775 75,775 3,466 3,467 54,541,986 54,541,986
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved